Terug naar alle diensten

U als medisch specialist (MedS) wordt in het development center gecoacht in persoonlijk leiderschap. Afhankelijk van uw ambitie worden specifieke leiderschaps- en organisatorische competenties vastgesteld die u als persoon wilt ontwikkelen of versterken. Dit center is speciaal ontwikkeld door psychologen om de niet medische aspecten van het medisch specialist zijn verder te ontwikkelen. Het biedt een mogelijkheid om in eigen beheer een objectieve spiegel te krijgen over het eigen gedrag en de effectiviteit ervan. Denk hierbij aan aspecten als leiderschap, communicatie, ondernemerschap. Het programma is gebaseerd op de medische leiderschapscompetenties en wordt afgestemd op de specifieke werkomstandigheden zoals een academisch of een perifeer werkklimaat.

Wat doet het development center medisch specialisten?

Het development center is een ontwikkeltool waarbij coaching en reflectie wordt omgezet in persoonlijke training. In een gedragsgericht programma wordt een spiegel voorgehouden over de wijze waarop u als medisch specialist uw vaardigheden inzet. Dit biedt naast inzicht concrete ontwikkeladviezen.

Coaching

Het trainingsonderdeel wordt voorafgegaan door een aantal coaching gesprekken. Binnen de coaching reflecteert u op uw persoonlijke ontwikkelingsvraag en koppelt die aan uw ambities voor de toekomst. U als medisch specialist wordt in deze tijd uitgedaagd op een breed spectrum aan competenties. Uw persoonlijke effectiviteit als medisch specialist is steeds minder afhankelijk van kennis en kunde alleen maar ook van uw vaardigheden. Door uw persoonlijkheid en ambitie mee te nemen in wat u wilt ontwikkelen, zijn we in staat een persoonlijk ontwikkelprogramma te ontwerpen. Met dit programma krijgt u zicht op uw motivatie, energiehuishouding en ambitie en wordt zichtbaar middels een gedragsanalyse waar u aan effectiviteit kunt winnen.

Het training programma

Karakteristiek is dat de deelnemer in kwestie uitgenodigd wordt om maximaal betrokken te zijn bij de invulling van het programma. Middels een indringende dialoog met een psycholoog met uitgebreide ervaring in de medische sector, onderzoekt u waar u meer inzicht en reflectie op wilt hebben. Hiervoor worden praktische casussen, vragenlijsten, rollenspelen en games ingezet. De reflectie vanuit assessoren, met een uitgebreide assessment achtergrond, werkt direct verhelderend. Ook biedt dit mogelijkheid om nieuwe gedragselementen aan te reiken en in praktijk te brengen.

Creatieve inspanning

Om via een andere informatiebron te reflecteren op zaken als intrinsieke motivatie en energieverbruik, zetten we in overleg creatieve opdrachten in. Hiervoor gebruiken we een creatieve inspanning van de deelnemer die past bij de persoon. Voor de een is dat het selecteren en personificeren met een schilderij of foto die past bij de eigen persoonlijkheid. Bij de ander zou het kunnen zijn dat er een theatertekst wordt gebruikt of een andere creatieve inspanning wordt ingezet. Vanuit de diepgang die zo’n creatief moment kent, zetten we ook de dialoog over persoon en leiderschap op.

Opbouw development center

  1. Het development center MEDS begint met een intakegesprek met de deelnemer. Dit kan eventueel een telefonisch of via teams/zoom om zo efficiënt mogelijk te werken voor alle betrokkenen. Met de deelnemer worden de omstandigheden en vraagstelling besproken en wordt ook een keuze gemaakt voor het soort creatieve inspanning.
  2. In een of enkele coaching sessies waarbij wordt ingezoomd op persoonlijkheid, motivatie en ambitie binnen het vak.
  3. Voorafgaand aan het development center reflecteert de deelnemer schriftelijk op diens functioneren, wat de basis vormt voor een uitgebreide dialoog op de energiehuishouding en effectiviteit van gedrag.
  4. Inzet van één of meer praktische tools als rollenspelen en games die in beeld kunnen brengen hoe de betreffende deelnemer acteert in de context van de organisatie. De deelnemer krijgt een beeld van eigen functioneren met inbegrip van persoonlijke karakteristieken die het gedrag sturen of beïnvloeden.
  5. Rapportage inclusief ontwikkelplan.

Ontwikkel filosofie

Binnen het development center MedS hanteren we de ontwikkelfilosofie uit de positieve psychologie, waar wordt uitgegaan van talenten en het uitbouwen van sterke punten. Dit geeft ook aanleiding om de energiehuishouding als raad en inzicht gevend instrument te gebruiken. Uitgangspunt is om verder te bouwen op al aanwezige sterke punten en van daaruit aandacht te besteden aan factoren die prestaties in belangrijke mate kunnen belemmeren.

Voor wie bedoeld

Het development center MedS is primair bedoeld voor medisch specialisten al dan niet leidinggevend.

Deliverables (ook selectief in te zetten)

  • – Inzicht in persoonlijkheid, ambitie en motivatie in de context van persoonlijk leiderschap in het vak van MedS
  • – Gedrags- en energieanalyse
  • – Training op competenties in de rol van medisch specialist nu en in de toekomst
  • – Schriftelijk verslag van het development center MedS inclusief ontwikkeladvies
  • – Afsluitende coach sessie om de gewenste ontwikkelpunten te concretiseren in praktische actie

Heeft u interesse in een oriënterend gesprek? Voor meer informatie over het development center van medisch specialisten kunt u ons bereiken via het contactformulier of op 026-351 69 45.

Waar staan wij voor?

Visie


Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de medewerker en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen en wat kan de organisatie doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met coachees en opdrachtgevers antwoord op geven.

Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en coaching mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Ons doel is om mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en medewerker, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Individuele ontwikkeling

Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op je eigen behoeften en grenzen, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.