LANCAE

Assessment

Terug naar alle diensten

In een assessment worden de kwaliteiten en ontwikkelpunten van een kandidaat in kaart gebracht. De inhoud van het assessment is afhankelijk van de vraag meer diepgaand en uitgebreid; naast ontwikkelings- gerichte assessments zijn selectie en niveau bepaling  de belangrijkste. De onderdelen waar een assessment uit kan bestaan, vindt u onderaan deze pagina en meer specifiek in de brochures bij elk specifiek assessment rechts. 

Direct aanmelden

Voor meer informatie over assessments kunt u ons bereiken via het contactformulier of op 026-351 69 45.

Ontwikkelingsassessment

Een ontwikkelingsassessment maakt inzichtelijk wat de sterktes en zwaktes van iemand zijn en welke gedragspatronen hij of zij heeft ontwikkeld. Het assessmentonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Tijdens de onderzoeksdag worden aan de hand van vooraf bepaalde competenties de intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie, vaardigheden en leerstijlen van de cliënt in kaart gebracht. De cliënt krijgt onder meer inzicht in zijn of haar luistergedrag, onderhandelingsvaardigheid en stijl(en) van leidinggeven.

Voor de ontwikkelingscriteria van kandidaten kunt u een functiegericht competentieformulier invullen en retour sturen.

Selectieassessment

Een selectieassessment maakt inzichtelijk wat de sterktes en zwaktes van iemand op het moment van het onderzoek zijn. Het is als het ware een nul-meeting. Naast een analyse van de ontwikkelde gedragspatronen worden ook de risico’s voor een aanstelling helder in beeld gebracht en gekoppeld aan een geschiktheidsoordeel. Hierbij worden te ontwikkelen factoren meegenomen in de oordeelsvorming over de geschiktheid van de kandidaat en aangevuld met een ontwikkelingsadvies.

Voor de selectie van kandidaten kunt u een functiegericht competentieformulier invullen en retour sturen.

Instroomassessment (MANP)

Vanuit het Landelijk Opleidingsoverleg voor MANP opleidingen is behoefte aan een instroomassessment voor studenten die geen bachelor/ hbo-diploma kunnen overleggen. Lancae verzorgt voor verschillende opleidingsinstituten deze niveaubepaling. In dit instroomassessment worden specifieke criteria, die in samenspraak met de MANP instellingen zijn vastgesteld, getoetst. Naast de toetsing van het capaciteitenniveau, worden kandidaten beoordeeld op een aantal competenties en persoonlijke eigenschappen die in belangrijk mate het leervermogen bepalen en die het succesvol doorlopen van de opleiding voorspellen. Het bepalen van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en de toetsing ervan, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Hogescholen zelf.

Aanvullende informatie: Brochure Instroomassessment MANP en voorbeeldvragen

Capaciteitenonderzoek-plus (PA opleiding)

Vanuit het Landelijk Opleidingsoverleg voor PA opleidingen is behoefte aan een capaciteitenonderzoek voor studenten die geen hbo-diploma kunnen overleggen. Lancae verzorgt voor verschillende opleidingsinstituten deze niveaubepaling van studenten. Het capaciteitenonderzoek-plus heeft als doel het potentiële leervermogen van de kandidaat in kaart te brengen. Hierbij ligt de nadruk op een niveau bepaling (capaciteiten test) aangevuld met de toetsing op relevante persoonlijkheidsfactoren. Het gaat hierbij om factoren die van belang zijn voor de leerattitude van de student. Ook worden een tweetal competenties verhelderd die van invloed zijn op het praktisch functioneren in het werkveld.

Aanvullende informatie: Brochure Capaciteitenonderzoek-plus (PA) en voorbeeldvragen

Instroomassessment GGZ-VS

Het instroomassessment GGZ-VS heeft als doel het potentiële leervermogen van de kandidaat in kaart te brengen. Hierbij ligt de nadruk op een niveau bepaling (capaciteiten test) aangevuld met de toetsing op relevante persoonlijkheidsfactoren en een gericht cluster aan competenties. Het gaat hierbij om factoren die van belang zijn voor de leerattitude van de student. Ook worden competenties verhelderd die van invloed zijn op het praktisch functioneren in het werkveld.

Aanvullende informatie: Brochure Instroomassessment GGZ-VS en voorbeeldvragen

Instroomassessment MAHIP

Lancae verzorgt voor verschillende opleidingsinstituten de niveaubepaling van studenten die niet over een erkend Hbo-diploma beschikken.  In dit assessmentonderzoek is een programma uitgewerkt om de specifieke criteria, die in samenspraak met de Master Advanced Health Informatics Practice instelling van Inholland is vastgesteld, te toetsen. Uitgangspunt is dat alleen die instroomcriteria worden getoetst die het succesvol doorlopen van het master traject bepalen, te onderzoeken. Naast de toetsing van het capaciteitenniveau, worden kandidaten beoordeeld op een aantal competenties en persoonlijke eigenschappen die in belangrijk mate het leervermogen bepalen en die het succesvol doorlopen van de opleiding voorspellen. Het bepalen van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en de toetsing ervan, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de opleiding zelf.

Aanvullende informatie: Brochure Instroomassessment MAHIP en voorbeeldvragen

 

Waar bestaat een assessment uit?

Een assessment bestaat uit verschillende onderdelen, welke hieronder worden toegelicht.

 

Capaciteiten

De capaciteitentest bestaat uit acht losse onderdelen, waarin op een aantal cruciale aspecten uw cognitieve vaardigheden zullen worden getoetst. Deze test neemt ongeveer een uur en drie kwartier in beslag. Uiteraard is er ruimte voor pauze wanneer u de eerste vier onderdelen heeft afgerond. De uitslag wordt aan het eind van de dag bekend gemaakt.

Persoonlijkheidsonderzoek

In het persoonlijkheidsonderzoek zal gevraagd worden naar uw karaktertrekken. Middels een vragenlijst met 240 stellingen zal een profiel gemaakt worden van de vijf belangrijkste aspecten van uw persoonlijkheid: open staan voor indrukken van buitenaf, uw werkstijl (conscientieusheid), hoe u bent in groepen (extraversie), uw zachte kant naar andere mensen (altruisme) en uw emotionele beleving (neuroticisme). Uw persoonlijkheidsprofiel zal aan het eind van de dag in een interview met u besproken worden.

Fact Finding

Het kan voorkomen dat in een onderzoek een ‘Fact Finding’ wordt afgenomen. In deze opdracht moet u een beslissing nemen in een situatie waarover u weinig informatie heeft. Het is zaak om in een vraaggesprek met de informant, zoveel mogelijk informatie te achterhalen, om uw beslissing op de juiste gronden te kunnen baseren. Het doel van de Fact Finding is het onderzoeken van uw oordeels- en besluitvorming en waarheidsvinding. De resultaten van de fact finding zullen aan het eind van de dag met u besproken worden.

 

Rollenspel

In veel assessments zal een rollenspel worden gedaan. Afhankelijk van het type assessment krijgt u een rol toegewezen. U krijgt een omschrijving van de situatie en heeft kort de tijd om uw rol voor te bereiden. Vervolgens komt een acteur tegenover u zitten, en kunt u samen met de acteur de rol uitspelen. Het doel van het rollenspel kan per assessment verschillen. De resultaten worden aan het eind van de dag met u besproken.

Overige

Het zou kunnen dat u extra opdrachten krijgt. Dit is dan afgesproken met uw odprachtgever, omdat we een completer beeld van uw competenties willen of omdat in eerdere opdrachten een onduidelijk beeld is ontstaan. U hoort dan op de dag zelf welke opdrachten dit zijn en u krijgt uiteraard voldoende tijd om deze voor te bereiden. De resultaten van deze opdrachten zullen worden mee genomen in het algehele oordeel en aan het eind worden teruggekoppeld.

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.