Stop-Denk-Doen

puzzel-grote-stad-parijs-1000
‘De theorie van Stephen Covey en Getting-Things-Done werken niet’. Dat is de strekking van het boek ‘Stop, Denk, Doe’. Auteur Max Wildschut rekent af met productiviteitsgoeroes.

De basis van beide cognitieve systemen is overzicht creëren, plannen, uitvoeren en evalueren. “Dat houden we een tijdje vol”, zegt Wildschut, “en dan gaat het toch weer mis”. “We vallen dan terug naar wat ons instinct ingeeft, want ‘belangrijke zaken eerst’ is niet een gewoonte die je kunt ontwikkelen door het vaker te doen”.

Ons instinct, ons onbewuste besturingssysteem blijft opereren op het niveau van het reptiel dat we ooit waren. Dat maakt dat we bijna letterlijk niet meer kunnen nadenken: als er eenmaal adrenaline in je bloed zit, vermindert de bloedtoevoer naar dát deel van de hersenen dat zinnig nadenken mogelijk maakt – en dat ons doet verschillen van primaten. Het systeem zegt: ‘niks nadenken, rennen!’ en dus vermindert de doorbloeding van de hersenen ten faveure van de toevoer naar de spieren.

Heel verhelderend is hoe in ‘Stop, Denk, Doe’ (Wildschut) de theorie van ons gedrag, ons handelen wordt herleid naar de non-evolutie van ons denken. Wildschut onderscheidt twee varianten in ons handelen, namelijk enerzijds vanuit ons bewuste en anderzijds vanuit ons onbewuste brein. Ons onbewuste stuurt processen aan die we ‘op de automatische piloot’ af kunnen maar als een overwogen afweging en een beslissing gevraagd wordt, komt het bewuste in het geweer.

Ons bewust worden van dat schakelmoment leren we niet door het steeds opnieuw te doen. Dat vraagt veel van onze wilskracht. Wildschut pleit daarom voor een nieuw kernproces van persoonlijk leiderschap, met daarin drie stappen:
1. Stop: sta stil bij wat je aan het doen bent of wat er gebeurt
2. Denk: reflecteer over wat belangrijk is op dit moment en welke keuze te maken
3. Doe: focus op de volgende stap

Cruciaal voor het welslagen van deze nieuwe aanpak is ook hier het bewustzijn van het proces waarin je zit. Als alternatief benoemt Wildschut drie kerncompetenties die nodig zijn om tot persoonlijk leiderschap te komen, namelijk zelfreflectie, zelfsturing en focus.

Max Wiltschut

Waar staan wij voor?

Visie


Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de medewerker en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen en wat kan de organisatie doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met coachees en opdrachtgevers antwoord op geven.

Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en coaching mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Ons doel is om mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en medewerker, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Individuele ontwikkeling

Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op je eigen behoeften en grenzen, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.