Theory U: The social technology of presencing

Vraag je je af wanneer een verandering daadwerkelijk impact heeft en een duurzaam effect? Wanneer is een proces voldoende diepgaand ingezet en waar lezen we dat aan af? Is het de ervaring van weten waar je naartoe wilt bewegen of is het juist het ‘niet weten’ dat nodig is om tot gedragsverandering te komen?

 

Het besef dat veranderingen een eigen autonome weg afleggen en de fase van het ‘niet weten’ hierin essentieel is, is vervat in Theory U. Open staan en het oordeel uitstellen zijn voorwaarden om verbinding te maken met urgentie en die te doorleven.

 

Wat is Theory U?

Theory U omschrijft een proces voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. Dit proces omvat een diepgaande beweging refererend aan de letter U. Met theory U buig je complexe vraagstukken van deze tijd om naar een wezenlijke verandering vanuit verbinding met jezelf, anderen en alle aspecten die met de vraag samenhangen. Het proces omvat een verdieping van het bewustzijn van de betrokkenen, het benutten van de wijsheid uit het onbewuste. Dit proces maakt het mogelijk om te leren vanuit de toekomst, in plaats van het verleden. (TheoryUplein, z.d.).

 

FIGUUR 1 THEORY U – SCHARMER, 2013

 

De 7 fasen van Theory U: een cyclisch proces

Downlaoding

Het U-proces start met het bewust stoppen van downloaden. De neiging bestaat om te interpreteren vanuit het automatisch denken. Automatisch denken is ‘’Denken dat onbewust, onopzettelijk, onwillekeurig en zonder inspanning plaatsvindt’’ (Aronson, Wilson, Akert & Sommers, 2018). Om het U-proces te kunnen ervaren, is het belangrijk om je bewust te worden van downloaden en je open te stellen voor andere invalshoeken.

 

Seeing

Deze fase begint met aandachtig waarnemen door daar de tijd voor te nemen. Om dit te bewerkstelligen is het nodig om je geest te openen door je oordelen, vooringenomen gedachten en eigen ideeën te herkennen en ze vervolgens uit te stellen. Dit zorgt ervoor dat je meer open kan waarnemen.

 

Sensing

In de derde fase ga je de verbinding met jezelf en anderen aan vanuit een open hart. Hierbij kun je empathisch luisteren inzetten waarbij je luistert van binnenuit en daardoor voor de ander openstaat. Begin met waarnemen wat er binnenin jou gebeurt. Jouw emoties zijn een belangrijke (informatie)bron voor wat er gebeurt.

 

Presencing

Presencing is de meest kenmerkende fase van de Theory U. Het is een samenvoeging van presence (aanwezigheid) en sensing (aanvoelen) en kun je vertalen als ‘voorvoelen’. Je neemt bewust waar met alle zintuigen, inclusief je intuïtie. In deze fase bestaat zowel stilte als chaos. Vanuit stilte maak je contact met de diepste vorm van weten en je ervaart chaos door de veelheid van dingen die zich aandienen.

 

Crystallizing

De inzichten en ideeën die vanuit de vorige fase zijn ontstaan, verbeeld je je in deze fase een mogelijke toekomst in. Hierbij ontwikkel je jouw intentie en/of visie. Wanneer je de sterkte behoefte voelt om naar de vormgegeven ideeën te gaan handelen, volgt de volgende fase: prototyping.

 

Prototyping

In deze fase zet je de ideeën om in voorzichtige, eerste acties. Dit doe je door ze uit te proberen om te ervaren of het werkt. Door te experimenteren ga je ook falen. Het motto van deze fase is dan ook: Bijtijds falen om eerder te slagen’’. Een belangrijke competentie binnen deze fase is co-creëren: samen vormgeven.

 

Performing

Bij de laatste fase staat het handelen op basis van de uitkomsten centraal. Door het doorlopen van de vorige zes fasen, heb je een heel bewust proces gevolgd waardoor je nu zicht hebt op het grotere geheel.

 

Theory U / In[frame]

Is jouw interesse gewerkt in deze theorie? En zou je meer willen stilstaan en echte verandering teweegbrengen? Dan is het persoonlijk ontwikkelprogramma In[frame]misschien wel iets voor jou!

 

In[frame] staat voor de kracht van creatieve verdieping en heeft als doel meer vertrouwen te creëren in intuïtief handelen en vanuit rust zelfsturing te ervaren. In het verbinden van orde met chaos, ervaar je je identiteit. Dit sluit aan op de presencing fase uit de Theory U waarbij zowel stilte als chaos bestaat om contact te kunnen maken met twee basale vragen van het bestaan:

  1. Wie ben ik ten diepste?
  2. Wat is mijn werk in dit leven?

 

Voor meer informatie over in[frame], check de website: www.inframe.nl of neem contact op:

 

Lancae Loopbaanoriëntatie en counseling

contact@lancae.nl

026-3516945

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikte bronnen:

https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=ZvDeTBRKmiUC&oi=fnd&pg=PT17&dq=theory+u&ots=onvuJz_Z-6&sig=x5QwZV2AGMFgw8OUyZqhj_mP5es&redir_esc=y#v=onepage&q=theory%20u&f=false

https://theoryuplein.nl/theory-u/#dlpf

https://www.agile4all.nl/wat-is-theory-u-van-scharmer/

 

Waar staan wij voor?

Visie


Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de medewerker en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen en wat kan de organisatie doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met coachees en opdrachtgevers antwoord op geven.

Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en coaching mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Ons doel is om mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en medewerker, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Individuele ontwikkeling

Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op je eigen behoeften en grenzen, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.