LANCAE » Loopbaanoriëntatie & -counseling Arnhem » Page 3
Waar staan wij voor?

Visie


Hoe stuur je optimaal op ontwikkeling die uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de medewerker en tegelijk een duidelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie? Wat zijn realistische ontwikkelingsdoelen en wat kan de organisatie doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen? Hoe beïnvloed je het ontwikkelingsklimaat van je organisatie? Dit zijn de vragen waarop wij samen met coachees en opdrachtgevers antwoord op geven.

Lancae helpt door ontwikkelingsassessments en coaching mensen bij het vergroten en verdiepen van hun zelfinzicht en het stellen van realistische ontwikkelingsdoelen. Ons doel is om mensen te stimuleren hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit doen wij in samenspraak met opdrachtgever en medewerker, binnen het ontwikkelingsklimaat van de organisatie. In deze context geeft Lancae richting aan loopbanen.

Lancae bestaat sinds 1993 en is sinds 2013 onderdeel van Jans Holding B.V. De adviseurs zijn arbeid- en organisatie-psychologen en zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Individuele ontwikkeling

Zelfinzicht ligt aan de basis van elke persoonlijke ontwikkeling. Zelfinzicht is geen doel op zichzelf, maar stelt in staat bewust sturing te geven aan hun handelen.

Om te kunnen ontwikkelen is meer nodig dan alleen inzicht in vaardigheden. Zelfinzicht heeft betrekking op een complex van onderling samenhangende factoren. Naast vaardigheden zijn motivatie, persoonlijkheid en overtuigingen minstens zo belangrijk.

Inzicht in dit gelaagde samenspel vormt het fundament voor doelgerichte ontwikkeling. Als het aandeel en de effecten van het eigen handelen in verschillende situaties helder zijn, kan het startpunt van verandering bij het individu zelf worden gelegd.

Uitdaging is doelgericht te ontwikkelen met behoud van authenticiteit. Gedrag dat is afgestemd op je eigen behoeften en grenzen, neemt aan duidelijkheid en effectiviteit toe. Hoe authentieker, des te groter de samenhang en doelgerichtheid van het handelen. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Door te handelen vanuit eigenheid beklijven vaardigheden en competenties beter. Wanneer mensen vertrouwd zijn met hun unieke kwaliteiten kunnen ze doen waar ze goed in zijn op de juiste plek binnen de organisatie. Zo dragen ze als individu optimaal bij aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van individuele medewerkers vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie en kan niet worden losgekoppeld van de resultaten die een organisatie wil bereiken.

Lancae verdiept zich in deze doelstellingen om een brug te slaan tussen de eisen van de organisatie enerzijds en de behoeften en mogelijkheden van de medewerker anderzijds. Groei van de persoon en de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de zin dat de impact van ontwikkeling afhankelijk is van het ontwikkelingsklimaat.

Een positief ontwikkelingsklimaat is een omgeving waarin mensen kunnen experimenteren en leren door open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Het delen van inzichten in een open klimaat draagt dan bij aan de flexibiliteit en het leervermogen van de organisatie. Zo daagt Lancae organisaties uit om expliciet te investeren in hun ontwikkelingspotentieel.

Lancae is een verbastering uit het Latijn:

 

Lancēare verb    speerwerpen, richting geven
Lancea, -ae nom f     speer, lans, richting

Wat bieden wij?

Diensten

Wie zijn wij?

Gezichten

Liesbeth Jans studeerde filosofie en arbeid- en organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en vulde haar curriculum aan met de opleiding in de Zelfkonfrontatie Methode. Ze heeft een aantal jaren gewerkt als HR -adviseur, met als aandachtsgebied Management Development, bij onder andere de Nederlandse Spoorwegen en Philips in Eindhoven.

“In 1993 ben ik met Lancae gestart vanuit de behoefte om bij te dragen aan het vertrouwen van mensen in hun eigen kunnen en de durf om zichzelf neer te zetten in de organisatie.”

Onze uitvoerende psychologen

Corry Castelein
Studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de universiteit van Leiden. Werkt inmiddels meer dan twintig jaar als loopbaanadviseur en assessment- psycholoog, waarvan een groot aantal jaren bij GITP. Naast haar werk verdiepte zij zich in Psychosynthese, NLP, Haptonomie en EMDR-technieken.

Ursula Lindner
Specialiseerde zich als arbeids- en organisatiepsycholoog in assessment onderzoek en loopbaanbegeleiding. Ze heeft verschillende jaren gewerkt als selectie- en loopbaanadviseur bij SLH in Utrecht en later als partner bij Lancae. Na afronding van haar opleiding in de haptotherapie aan de academie voor Haptonomie, heeft ze sinds 2007 haar eigen haptopraktijk in Nijmegen.

Brenda van Veldhuizen
Studeerde af aan de vrije universiteit te Amsterdam bij de vakgroep Klinische Psychologie. Ze werkt als assessmentpsycholoog/ consultant voor verschillende opdrachtgevers in de zakelijke dienstverlening en is gelieerd aan een organisatie die zich richt op gezondheidsmanage-ment.

DOELGERICHT DOOR ZELFINZICHT.

Waar houden wij ons mee bezig?

Actueel

Tussentijd, chrono-stress en innerlijke tijd

Welke betekenis geven deze begrippen aan onze tijdsbeleving, doodsangst en het overstijgen van de lineaire tijd? Chronos en Kairos, 2 griekse begrippen met een wereld aan betekenis, Chronos (= personificatie voor lineaire tijd) staat voor de meetbare chronologische tijd, de beperkte portie tijd die we meekrijgen bij onze geboorte, het lot van de mens die […]

What do we see?

We don’t see things as they are, we see them as we are ! Hoe mooi kun je uitdrukken dat het registreren en selecteren van informatie sterk afhankelijk is van het individuele raster van onze ervaringen? Niet voor niets behoeft het observeren van gedrag training en bewustzijn ontwikkeling.

Ontdekken van creativiteit

Wat is creativiteit? Brainstorm 1: 15 minuten tussen Liesbeth en Sylvie Het totaal, het geheel, het grotere, evolutionair, De stilte, van no focus , verwonderen, ontdekken, naar focus, actie, laten ontvouwen, laten gebeuren, eigen tempo, chaos en chaotiseren om nieuwe dingen te laten ontstaan, nieuwe orde, anarchisme, loskomen, ontdekken, laat je verrassen, verwonderen, ontdekken, realiteit […]

Counseling van medisch specialisten bij Lancae

Tegen de achtergrond van breed maatschappelijke ontwikkelingen verandert het krachtenveld in de zorg. De rol en positie van de medisch specialist verandert hierin mee en vraagt een andere set van competenties. Lancae werkt al jaren binnen deze sector en heeft de coachingsvraagstukken uiteen gezet. Geïnteresseerd in de achtergronden, vraagstukken en doelstelling? Klik dan hier voor […]

Patiënten activeren in ‘Shared decision making’

Shared decision making ofwel Gezamenlijke besluitvorming is een manier van werken waarbij de zorgprofessional en patiënt samen tot een weloverwogen keuze komen. Uit een trial in 2014 bij het Radboud UMC waaraan 36 patiënten meededen, bleek dat de informatieoverdracht en de betrokkenheid van de patient significant verbeterde. Ook blijkt dat de patiënt-tevredenheid vergroot en de […]

Kahneman, de 2-IKKEN van geluk

Wat is geluk? Een complex gegeven volgens Kahneman! Mensen die simpelweg gelukkig proberen te zijn, ontkennen een aantal fundamentele cognitieve vraagstukken die de geluk ervaring uitmaken. Juist wanneer we dit ontkennen, worden we er speelbal van. Het meest interessante vraagstuk is dat van het ervarende en het herinnerende Ik. Het ervarende – Ik zit meer […]

De complexiteit van het zelfbeeld

In de counseling presenteerde zich een enthousiaste persoon die zich op wonderlijke wijze afkeerde op het moment dat de zoektocht naar zijn ontevredenheid uitkwam bij hemzelf. Zelfkritisch vermogen is essentieel in de bijsturing van je eigen gedrag, niet iedereen heeft daar toegang tot.  De mythe van Narcissus (grenzeloze eigenliefde); Narcissus voelt zich groter dan zichzelf […]

Een creatieve opdracht

Een creatieve opdracht maakt veel in je los, van een totale ‘blank’ (geen idee…) naar een wirwar aan associaties en ankerpuntjes. Dan wacht je af, hoe het zich ‘settled’, wat blijft en wat gaat en waar je opnieuw naar terug gaat. Dat opnieuw ontdekken maar net anders, als een insect dat stoeit met een kaarsvlam, […]

Assessment Duurzame Inzetbaarheid (DI)

Wanneer we de ontwikkelbaarheid van kwaliteiten en talenten in kaart brengen, begeef je je in het samenspel van persoonlijke factoren die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit onze ervaring weten we dat de impact van een factor individueel sterk verschilt. Zo kan het niveau voor de ene kandidaat belemmerend werken terwijl dat de ander juist […]

Meer Ghandi’s?

Hoogleraar (Finance and Governance) Kees Cools van de Universiteit van Tilburg doet in zijn oratie ‘Ghandi in Governance’ (geciteerd in het NRC van zaterdag 21 juni jl.) stoere uitspraken over het persoonlijkheidsprofiel van de bankdirecteur in crisistijden. Hij concludeert hierin dat er samenhang is tussen een (of meerdere) echtscheiding en een narcistische persoonlijkheid structuur. Ook […]

Ons kantoor aan de Eusebiusbuitensingel te Arnhem.

Contact

Contactformulier

Neem voor meer specifieke informatie over onze dienstverlening, projecten of klantenportefeuille contact met ons op.